Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd.
Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd.

Duikers afsluiten om regenwater vast te houden

Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren op om deze winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Eerder al becijferde het waterschap dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen in haar beheergebied, tenzij de komende winter evenveel regen valt als normaal in een heel jaar.
Daarom heeft het waterschap in de afgelopen weken spoedberaad gevoerd met vertegenwoordigers van natuur- en terreinbeheerders, Vitens, agrariërs (LTO), particuliere landgoedeigenaren en de provincie om te komen tot maatregelen die ertoe leiden dat de komende maanden zoveel mogelijk (regen)water ten goede komt aan het grondwater. Het afsluiten van duikers in de kleinste watergangen, die niet in eigendom en beheer zijn van het waterschap, is één van de maatregelen. Daarnaast houdt het waterschap onder andere zelf het water langer vast in de grotere watergangen via het stuw- en peilbeheer.

Duikerafsluiters beschikbaar
Het dichtzetten van duikers kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met houten balken of schotten, zandzakken of professionele afsluiters. Geïnteresseerden die deze middelen niet voor handen hebben, kunnen terecht bij het waterschap. Het waterschap stelt duikerafsluiters ter beschikking en helpt indien nodig met plaatsen. Op de website www.wrij.nl/duikerafsluiters kunnen geïnteresseerden zien in welke regio's het vasthouden van water het meest effectief is en doorgeven waar zij een duiker afgesloten hebben.

Meer berichten